Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

 • Κατεβάστε από εδώ τους  προσωρινούς πίνακες αξιολόγησης έκτακτου ακαδημαϊκού προσωπικού Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

  Σας επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη οι επιστημονικοί συνεργάτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα)

  εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.

  2. Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

  3. Τρία (3) έτη τουλάχιστον:

  ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό

  αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

  ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο

  ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής

  ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

  Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω

  δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και

  συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

  4. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές

  ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων

  ή συνδυασμός των παραπάνω.

  Διευκρινίζεται ότι διδακτική προϋπηρεσία που αποκτήθηκε εκτός ΑΕΙ, δεν προσμετρήθηκε ως «επαγγελματικό έργο ανάλογου επιπέδου».

  Προσμετρήθηκαν ως «αναγνωρισμένου κύρους» οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

  Η κατάταξη των επιστημονικών συνεργατών έγινε α) ως προς την συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος, β) της συνολικής προϋπηρεσίας τριών ετών (36 μηνών) και γ) και του αριθμού των πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.  

  ----------------------------------

  Επίσης σας επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη οι εργαστηριακοί συνεργάτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα)

  εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.

  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

  3. Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών,

  σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του

  βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να

  περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα

  του εξωτερικού.

  4. Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών

  μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου καταλλήλου επιπέδου στην ειδικότητα της

  θέσης που προκηρύσσεται.

  Διευκρινίζεται ότι διδακτική προϋπηρεσία που αποκτήθηκε εκτός ΑΕΙ, δεν προσμετρήθηκε ως «επαγγελματική δραστηριότητα αντίστοιχη του επιπέδου σπουδών».

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Τα μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (A’ Εξάμηνο)
   
  3. Μικροοικονομική (Β’ Εξάμηνο)
  4. Οικονομικά μαθηματικά (Β’ Εξάμηνο)
  7. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Γ’ Εξάμηνο)
  8. Μακροοικονομική (Γ’ Εξάμηνο)
  11. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Δ’ Εξάμηνο) 16
  14. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (Δ’ Εξάμηνο)
  15. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Ε’ Εξάμηνο)
  16. Διοικητική Λογιστική (Ε’ Εξάμηνο)
  24. Ηγεσία (ΣΤ’ Εξάμηνο)
  30. Μεθοδολογία Έρευνας (Ζ’ Εξάμηνο)

  δεν αξιολογήθηκαν διότι θα ανατεθούν σε μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ

mail: sec-epdo@teiwm.gr

ΘΕΣΗ                        ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061601

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061607

ΠΡΟΙΣ. ΓΡΑΜ.           2462061605

ΦΑΞ ΓΡΑΜΜ.             2462061603

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ            2462061612

ΦΑΞ  ΔΙΑΣΥΝ.          2462061617

ΓΡΑΦ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ     2462061628

Tei Online 

Webmail 

Τηλεφωνικός Κατάλογος 

 

logo

logo

msdnaa-logo 

home link paso