Department of Business Administration (Grevena)

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration - MBA in Management Information Systems).

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration - MBA in Management Information Systems).

  Αντικείμενο - Σκοπός

  Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση της ανάπτυξης, της χρήσης και της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες με αιχμή το Διαδίκτυο, τα ασύρματα δίκτυα, και τη ψηφιακή τηλεφωνία μετασχηματίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζοντας τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τις σχέσεις τους με πελάτες και προμηθευτές ενώ παράλληλα επηρεάζουν την πρακτική αλλά και τη θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

  Η προσέγγιση του ΠΜΣ είναι διεπιστημονική και αναπτύσσεται σε δύο άξονες: τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων όπως αυτή ασκείται πλέον στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην εταιρική διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών.

  Μεταπτυχιακός τίτλος

  Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχημένη εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και μετά από έγκριση και προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή. Στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος απονέμεται ό τίτλος «Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» και αγγλικό τίτλο «Master in Business Administration in Management Information Systems».

  Κατηγορίες πτυχιούχων

  Το ΠΜΣ θα δέχεται φοιτητές που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς ικανότητας στην ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δύναται να εξεταστούν ώστε να καθοριστεί η επάρκεια τους στην ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Η εμπειρία σε διοικητικές θέσεις θα πρέπει να θεωρείται ως ένα επιπλέον προσόν για την επιλογή των υποψηφίων. Η ΕΔΕ δύναται να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών θα προσδιοριστούν από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΠΜΣ. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων και η απόφαση για την εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ είναι αποκλειστική ευθύνη της ΕΔΕ.

  Χρονική διάρκεια

  Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι συνολικά δεκατέσσερις (14) μήνες (60 διδακτικές εβδομάδες - εντατικό Μ.Π.Σ.) και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει το ΠΜΣ σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει μέχρι ένα (1) έτος την φοίτηση του εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την ΕΔΕ. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για έξι (6) ακαδημαϊκά έτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (Α΄ 148). Η συνεργασία των Τμημάτων και η λειτουργία του ΠΜΣ μπορεί να παραταθεί με ανανέωση της μεταξύ τους συμφωνίας.

  Πρόγραμμα Μαθημάτων

  Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007, τ. Β΄), τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά περίοδο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

  1η Περίοδος/1st Term
  Τίτλος Μαθήματος Course title Πιστωτικές μονάδες ECTS
  Οικονομική των Επιχειρήσεων (Business Economics) 5
  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) 5

  Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Advanced Management of Information Systems)

  5
  Στατιστική Επιχειρήσεων (Business Statistics) 5
  Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web Application Development) 5
  Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) 5
  ΣΥΝΟΛΟ 30

   

  2η Περίοδος/1st Term
  Τίτλος Μαθήματος Course title Πιστωτικές μονάδες ECTS

  Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporarylssues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy)

  5
  Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 5
  Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security) 5
  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 5
  Προγραμματισμός Εφαρμογών για Επιχειρήσεις (Programming for Business Applications) 5

  Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών (E-Commerce /Ε - payments)

  5
  ΣΥΝΟΛΟ 30

   

  3η Περίοδος/1st Term
  Τίτλος Μαθήματος Course title Πιστωτικές μονάδες ECTS
  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
  ΣΥΝΟΛΟ 30

   

  Αριθμός Εισακτέων

  Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

  Προσωπικό

  Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο τμημάτων και των σχολών που ανήκουν θα αποτελέσει το ακαδημαϊκό προσωπικό που θα στελεχώσει το ΠΜΣ. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε μέλη ΕΠ-ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Δίδακτρα

  Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.900,00 ευρώ συνολικά για όλο το πρόγραμμα σπουδών.
  Τυχόν χορηγίες δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα θα δοθούν με τη μορφή υποτροφιών ή βραβείων στους φοιτητές.

  ΦΕΚ

  Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού.

contact

Contact

TEI Western Macedonia 

Department of Business Administration

6ο klm Grevena Kozani

GR, 51100  Grevena 

Position            Phone

 

Secretary         2462061601 

Fax                 2462061603

Library            2462061612

 

Tei Online 

Webmail 

Pnone Book 

 

logo

logo

msdnaa-logo 

home link paso