Εγγραφές - Μετεγγραφές

Εμφανίσεις: 24768

ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 18:31

 

Εγγραφές:

Σπουδαστές του ΤΕΙ γίνονται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι εγγραφές των νεοεισαγομένων σπουδαστών γίνονται στο τμήμα της σχολής υποδοχής μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων σπουδαστών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις.

Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν γράφτηκε ούτε με την παραπάνω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο ΤΕΙ.

Η εγγραφή σπουδαστή σε περισσότερα του ενός τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται.

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού:
Οι Μετεγγραφές φοιτητών και  σπουδαστών εσωτερικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 καθορίζονται από  την εγκύκλιο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. 

Επιπλέον, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: http://www.metegrafes.minedu.gov.gr/